BusinessWorld News

ปืนแสง MicroBit Kidbright

ทั้ง MicroBit และ Kidbright มีตัวรับแสงอยู่บนหน้าปัทม์ จึงสามารถเขียน Code ให้บอร์ดทั้งสองกลายเป็นเป้าปืนได้เพื่อเขียน Code ให้นับแต้ม ส่งเสียงหรือขยับตุ๊กตาต่างๆได้ Led ชนิดความเข้มสูงวงจรไฟฟ้ากับเลนส์รวมแสงประกอบอยู่ในปืน

Read more